Skip to Content Skip to Navigation

Byenveni nan paj enfòmasyon sou kat peman dirèk la

Nan efò konstan depatman travay ap fè pou founi meyè sèvis pou tout nouyòkè, apatide mwa out la, n ap distribye kat peman dirèk pou benefis asirans chomaj. Apatide 10 septanm 2006, nou p ap sèvi ak chèk papye ankò. N ap voye kat yo dirèkteman nan lapòs bay moun k ap fè demann, ansanm ak enfòmasyon sou kijan pou sèvi ak kat yo, e l ap founi pi bon fason, pi fasil e pi ansekirite pou peman benefis yo.

Paj sa a etabli pou l founi w enfòmasyon jeneral sou kat peman dirèk la. Nan paj sa a w ap jwenn :

Pou enfòmasyon siplemantè ou ka rele sant sèvis kliyan Chase nan 1-877-221-1634.

Thanks for the feedback! It will help us improve your experience.